Uchwała absolutoryjna unieważniona!

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdziło nieważność uchwały Rady Miasta Gorlice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2017!

Przypomnijmy, że podczas ostatniej Sesji Rady Miasta Radni, zadecydowali o niezatwierdzeniu w całości sprawozdania finansowego i nieudzieleniu Burmistrzowi Rafałowi Kukli absolutorium, pomimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta (pisaliśmy o tym tutaj).

W uzasadnieniu decyzji z dnia 12 lipca 2018 roku RIO podkreśla:
(…) Rada Miasta Gorlice wypowiedziała się na sesji w dniu 21 czerwca 2018 r. w głosowaniu, którego przedmiotem był projekt uchwały postanawiającej o udzieleniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. Uchwała ta nie została jednak podjęta, gdyż nie uzyskała bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady Miasta Gorlice. Z nagrania video dokumentującego przebieg sesji Rady miasta Gorlice w dniu 21 czerwca 2018 r. wynika, że Rada Miasta nie głosowała nad projektem uchwały stanowiącej o nieudzieleniu Burmistrzowi Miasta Gorlice absolutorium w tytułu wykonania budżetu Miasta za 2017 rok. Powyższy wynik głosowania oznacza zatem jedynie niepodjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Wynik ten nie daje natomiast podstawy i nie uprawnia do sformułowania uchwały stanowiącej o nieudzieleniu Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok, gdyż uchwała o tej treści nie była poddana głosowaniu i tym samym, jest pozbawiona aspektu woli Rady Miasta.

Z tych przyczyn, Kolegium Izby badając uchwałę Nr 588/LI/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 czerwca 2018 r. o treści przedstawionej na wstępie uzasadnienia uznało, że dokument ten nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu czynności dokonanych przez Radę Miasta w przedmiocie absolutorium i rażąco narusza procedurę podejmowania uchwały absolutoryjnej ustaloną przepisami art. 18 ust. pkt 4 i art.28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Zatem zarówno uchwała w sprawie absolutorium, jak i uchwała w sprawie nieudzielenia absolutorium winna być podjęta w trybie powołanego zapisu. (…)

Uwzględniając, iż wskazana wyżej nieprawidłowość o charakterze formalnym nosi znamiona istotnego naruszenia prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie postanowiło wszcząć postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 588/LI/2018 rady Miasta Gorlice w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2017 rok. (...)


Ubolewamy, że to już kolejna w ostatnim czasie istotna uchwała Rady Miasta Gorlice, która została zakwestionowana. W maju br. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że dokonany przez Radę Miasta Gorlice w dniu 22 marca 2018 r. podział Gorlic na okręgi wyborcze, jest niezgodny z prawem (pisaliśmy o tym tutaj).