Jest szansa na modernizację basenu odkrytego!

Dziś Miasto Gorlice złożyło wniosek aplikacyjny do konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00- 12-101/17 ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WM na lata 2014-2020 w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo Regionalne, dotyczący przebudowy otwartego basenu w Gorlicach. Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta, zaproponowana przez Burmistrza Rafał Kuklę uchwała, została poddana pod głosowanie Radnych, którzy niejednogłośnie wyrazili zgodę na złożenie wniosku.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że remont basenu otwartego jest niezbędny. Teraz gdy mamy szansę pozyskać częśc środków na jego modernizację pozostaje liczyć, że nasz odważny projekt, przejdzie kolejne etapy weryfikacji. Pamiętajmy, że jest to ostatni moment na wykorzystanie funduszy zewnętrznych. Planowany basen z pewnością stałby się ważnym punktem dla Gorliczan, oraz stanowiłby kolejną atrakcją turystyczną naszego regionu – mówi Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.

W grudniu 2017 roku prowadzona była ankieta dotyczącą remontu kąpieliska, która miała na celu poznanie oczekiwań i preferencje gorliczan w tym temacie. Jej wyniki potwierdziły potrzebę zmian i modernizacji basenu.   

Planowana modernizacja istniejącego kąpieliska obejmuje m.in.:

  • przebudowę niecki basenu pływackiego i jego  podział na: basen pływacki i basen rekreacyjny
  • budowę brodzika dla dzieci
  • budowę wodnego placu zabaw,
  • budowę ziemnego placu zabaw
  • budowę pawilonu obsługi kąpieliska
  • rozbiórkę istniejącego budynku stacji uzdatniania wody basenowej
  • modernizację i przebudowę obejść basenowych w zakresie brodzików i natrysków przejściowych,  nawierzchni i małej architektury
  • budowę nowych układów technologii uzdatniania wody basenowej dla każdego z basenów
  • budowę obiektów technologicznych kubaturowych związanych z technologia uzdatniania wody basenowej  w postaci podziemnych zbiorników przelewowych, komory technologicznej zjeżdżalni, atrakcji oraz zbiornika retencyjnego dla wód popłucznych  o pojemności 40m3


Całosć inwestycje szacowana jest na 13 milionów zł, z czego dofinansowanie z konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00- 12-101/17 ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WM na lata 2014-2020 w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo Regionalne na realizację tej inwestycji ma wynosić do 6 milionów zł.