Kolejny krok do rewitalizacji budynków GCK, Sokoła i Kromera

31 października 2017 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 dla Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 56 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 317 445 849,50 zł.

W śród nich znalazły się dwa projekty złożone przez Miasto Gorlice.
1. Obszar „Starówka” - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic. Więcej o złożonym wniosku pisaliśmy tutaj
2. Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury. Więcej o złożonym wniosku pisaliśmy tutaj

Wynik negatywny uzyskało 36 projektów na łączną kwotę dofinansowania 72 236 064,01 zł.