LGD ogłasza nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” prowadzi nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski będą przyjmowane od 17 lipca do 7 sierpnia 2017 r.

Nabory obejmują operacje w następujących zakresach:
1. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi.
Limit środków w ramach naboru wynosi 500 000,00 zł.
2. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siedzibą dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.
Limit środków w ramach naboru wynosi 460 000,00 zł.
3. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z wyłączeniem operacji obejmujących budowę lub przebudowę siłowni, ścieżek/szlaków turystycznych, placów zabaw lub infrastruktury kulturalnej – w ramach przedsięwzięcia: Budowa nowej lub poprawa stanu istniejącej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
Limit środków w ramach naboru wynosi 340 000,00 zł.
4. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z wyłączeniem operacji obejmujących budowę lub przebudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – w ramach przedsięwzięcia: Tworzenie warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji.
Limit środków w ramach naboru wynosi 200 000,00 zł.

Pomoc na operacje jest przyznawana w wysokości:
- do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
- 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
- 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

Wszelkie informacje na temat naborów wniosków oraz prawidłowego wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18 352 65 77, 512 028 092, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz dostępne są na stronie internetowej LGD www.lgdbeskidgorlicki.pl.