Umowa na odwiert geotermalny podpisana!

Dziś (10.04) w Sękowej podpisana została umowa na dofinansowanie wykonania badawczego odwiertu, który wykaże, czy nasz region posiada odpowiednie zasoby do czerpania korzyści z wód termalnych.

Stosowną umowę w obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś, Burmistrza Gorlic Rafała Kukli - partnera projektu oraz samorządowców Ziemi Gorlickiej podpisali Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Marek Ryszka i Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch.

Jeśli okaże się, że parametry takie jak temperatura wody czy wydajność źródła są wystarczające, ogrzeje ona gorlickie osiedla, mieszkania i domy. Pozytywnie wpłynie to na nasze środowisko, ale i rachunki. W przyszłości zaś otworzy drogę do urozmaicenia oferty turystycznej regionu, przez powstanie kompleksu basenów termalnych!  - mówi burmistrz Rafał Kukla.


Projekt o tytule „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Sękowa GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Sękowa” ma na celu zbadanie, czy na terenie Sękowej występują wody geotermalne o parametrach pozwalających na ich eksploatację na potrzeby energetyki. W ramach projektu zostanie wykonany otwór poszukiwawczy o głębokości ok. 3000 m. Na podstawie analizy materiałów archiwalnych przyjęto minimalne parametry dla wód geotermalnych: temperatura co najmniej 60oC i wydajność ok. 70m3/h .

Całkowity szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 17 650 000 zł netto, a dofinansowanie w formie dotacji to aż 17 648 292 zł. Dofinansowanie to wynik  pozytywnej ocenie wniosku złożonego przez Gminę Sękowa w partnerstwie z Miastem Gorlice do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie do końca lipca 2020 roku. W przypadku uzyskania wód termalnych o zakładanych parametrach jakościowych i wydajnościowych, w kolejnych etapach przewiduje się, wykonanie na terenie Gminy Sękowa ciepłowni geotermalnej o mocy 6,5 MW i produkcji energii w ilości 40 500 MWh/rok. Produkowane ciepło będzie dostarczane do systemu ciepłowniczego Miasta Gorlice. Jesteśmy również zainteresowani wykorzystaniem geotermii dla celów rekreacyjnych. Już teraz poszukujemy inwestora, który zechciałby inwestować w Geotermię Sękowską.

Próbny odwiert będzie wykonywany w okolicach Orlika w Sękowej - miejscu wskazanym w badaniach przeprowadzonych przez AGH w Krakowie, skąd pozyskane ciepło będzie dystrybuowane na obszar Gminy Sękowa i Miasta Gorlice.

Wykorzystując obecność na spotkaniu Ministra Środowiska, samorządowcy Ziemi Gorlickiej przedstawili najważniejsze z punktu widzenia ich gminy problemy i wyzwania. Burmistrz Rafał Kukla zwrócił się do Pana Ministra z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu nielegalnego składowania odpadów na terenie byłej rafinerii Glimar w Gorlicach. W odpowiedzi usłyszał, że w ministerstwie przygotowywane są odpowiednie uregulowania prawne, które mają pomóc w walce z tzw. mafią śmieciową.