Zakończenie remontu drogi Granicznej bocznej

Zakończyły się roboty związane z remontem nawierzchni drogi dojazdowej do pól, bocznej od ulicy Granicznej.

Prace polegały na wyprofilowaniu istniejącego podłoża, wzmocnieniu podbudowy tłuczniem kamiennym oraz wykonaniu nawierzchni metodą półwgłębnego bitumowania.

Całkowity koszt remontu to 60.129,80 zł, z czego 30.000 zł pozyskano w formie dotacji  ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.