Harmonogram wywozu odpadów na 2019 rok

Podajemy kalendarium wywozu odpadów w poszczególnych rejonach miasta Gorlice w przyszłym roku.

W dniu wywozu odpady winny być wystawione w workach lub pojemnikach przy ulicy, w miejscu dostępnym i widocznym dla firmy odbierającej odpady.

W przypadku niewykonania usługi odbioru odpadów w ustalonym terminie lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Gorlicach – Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mienia, tel.: 18 35 51 247.

Sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej:

Odpady komunalne należy gromadzić w sposób selektywny tak, aby wyodrębnić następujące rodzaje odpadów:
– odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
– odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
– odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
– odpady wielkogabarytowe wraz z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
– odpady budowlane,
– odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady,
– przeterminowane leki,
– zużyte baterie i akumulatory,
– odpady niebezpieczne tj. przeterminowane chemikalia, lakiery, zużyte świetlówki itp.

Pozostałość stanowi zmieszane odpady komunalne, które należy zbierać oddzielnie. Odpady te odbierane są co dwa tygodnie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Surowce wtórne (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady) odbierane są zgodnie z harmonogramem. Odpady te należy gromadzić w workach o odpowiednim kolorze: papier – niebieski, szkło – zielony, metale i tworzywa sztuczne – żółty, odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady - brązowym.

Odpady wielkogabarytowe (np. meble) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są dwa razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym. Dokładne terminy oraz miejsca zbiórki są podawane do publicznej wiadomości (informacja na tablicach ogłoszeniowych na terenie miasta i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz na stronie internetowej www.gorlice.pl.          
                               
Odpady budowlane oraz zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych odbierane są w limitowanych ilościach po indywidualnym ustaleniu warunków i sposobu ich odbioru z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mienia Urzędu Miejskiego w Gorlicach,  tel.: 18 35 51 247.

Odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady odbierane są w okresie od stycznia do grudnia zgodnie z przyjętym harmonogramem. Odpady mogą być gromadzone w workach lub pojemnikach, a w przypadku odpadów w postaci gałęzi również gromadzonych luzem, jednak przygotowanych w sposób ułatwiający sprawny odbiór.

Pozostałe odpady (przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne tj. przeterminowane chemikalia, lakiery, zużyte świetlówki itp.) odbierane są dwa razy w roku, w czasie objazdowych zbiórek. Dokładne terminy oraz miejsca zbiórki zostaną podane do publicznej wiadomości (informacja na tablicach ogłoszeniowych na terenie miasta i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz na stronie internetowej www.gorlice.pl.)

Zużyte baterie oraz przeterminowane leki mieszkańcy Gorlic mogą dodatkowo składać w specjalnych pojemnikach znajdujących się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach, ul. Rynek 2. Również apteki  przy ul. Jagiełły 8, ul. Słoneczna 2, ul. Rynek 19, ul. Kościuszki 24 zaopatrzone są w pojemniki do zbiórki leków.

Mobilna zbiórka choinek zostanie przeprowadzona w dniu 10.01.2019 r. i 07.02.2019 r. dla rejonu A,B,C,D,E,F oraz w dniu 11.01.2019 r. i 08.02.2019 r. dla rejonu G,H,I,J.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” (ul. Przemysłowa 7) – bezpłatnie oddać można takie odpady komunalne jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Szczegółowych Informacji w tym zakresie uzyskać można bezpośrednio pod tel.: 18 35 39 793.

Zachęcamy do kompostowania odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji wytwarzanych w gospodarstwie domowym i późniejszego ich wykorzystania jako kompostu na terenie swojej posesji np. do użyźnienia grządek czy rabat kwiatowych.

Apelujemy o niespalanie odpadów w kotłowniach domowych, gdyż powoduje to zanieczyszczenie powietrza substancjami bardzo groźnymi dla zdrowia.

Harmonogram wywozu odpadów na 2019 rok do pobrania

grafika: mos.gov.pl