Kolejne miliony na odnawialne źródła energii!

Klaster Energii „Biała-Ropa”, którego członkiem jest Miasto Gorlice, został wybrany do pełnego dofinansowania w ramach konkursu na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w maksymalnej kwocie 20 224 579,21 zł. Oznacza to, że projekt montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w Gorlicach będzie realizowany. Na terenie miasta zgłoszonych zostało 55 wniosków na łącznie 78 instalacji w tym: panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej oraz kotły c.o. na biomasę.

W ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ-12-082/17 na Działanie 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poodziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) zwiększona został alokacja środków. W związku z tym że Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 31.07.2018 r. podjął uchwałę Nr 139/18 na mocy której projekt nr RPM.04.01.01-12-1061/17 złożony przez Klaster Energii został wybrany do dofinansowania.

Obecnie trwa kompletowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie.

Tagi