Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Burmistrz Miasta Gorlice uprzejmie informuje, że prowadzony jest nabór wniosków od osób zainteresowanych usunięciem wyrobów zawierających azbest (tworzących pokrycia dachowe) oraz odpadów azbestowych przechowywanych na terenie nieruchomości (wytworzonych w wyniku wcześniejszego zdemontowania pokryć dachowych z wyrobów zawierających azbest).

Nabór wniosków trwa do 14 kwietnia 2017 r.

Nabór wniosków związany jest z możliwością pozyskania środków na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami. Środki możliwe do pozyskania w ramach ww. Programu mają służyć pokryciu wydatków związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest, obejmujących: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu i transport, a także przekazanie do unieszkodliwiania i utylizację odpadów azbestowych. W ramach realizacji zadania nie jest przewidziane finansowanie nowych pokryć dachowych.

W przypadku zebranie odpowiedniej ilości chętnych do wzięcia udziału w przedmiotowym Programie, Miasto Gorlice złoży wniosek o dotację na powyższy cel.

Szczegółowe zasady naboru wniosków i sposobu postępowania przy usuwaniu wyrobów i odpadów azbestowych przez Miasto Gorlice zostały określone w „Regulaminie w sprawie trybu postępowania przy usuwaniu przez Miasto Gorlice wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych”.

Regulamin wraz z załącznikami (zał. nr 1 - wzór wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest, zał. nr 2 – wzór wniosku o usunięcie odpadów azbestowych) jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz w Biurze Obsługi Klienta (na parterze w budynku Ratusza Rynek 2) i w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mienia Urzędu Miejskiego w Gorlicach (pokój nr 5B).

Osoby zainteresowane proszone są o niezwłoczne i dokładne zapoznanie się z regulaminem i jak najszybsze złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mienia Urzędu Miejskiego w Gorlicach – pokój nr 5B, tel. 18 35 51 246.

Regulamin
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Informacja o wyrobach zawierających azbest

Foto. www.gis.gov.pl