Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

Informacja o rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice w roku szkolnym 2017/2018. Burmistrz Miasta Gorlice informuje, że tegoroczny nabór do przedszkoli i szkół podstawowych odbywał się będzie w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

I. Rekrutacja do Miejskich Przedszkoli Miasta Gorlice
W postępowania rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Gorlice. 6-latki objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Do przedszkoli dzieci zapisywane są jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w terminie poprzedzającym rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego. Termin składania deklaracji zakończył się 31 marca 2017 r.

Terminy rekrutacji
Rekrutacja dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Gorlice, ubiegających się po raz pierwszy do Miejskiego Przedszkola rozpocznie się 5 kwietnia 2017 r.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępny jest w każdym przedszkolu w formie papierowej.

Wnioski wydawane i przyjmowane będą od 5 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe terminy naboru dla dzieci biorących udział  po raz pierwszy w postępowaniu rekrutacyjnym określa Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez  Miasto Gorlice.

Dzieci zamieszkałe w sąsiednich gminach mogą być przyjęte do gorlickich przedszkoli jeżeli placówki będą dysponować nadal wolnymi miejscami.

Postępowanie uzupełniające zostało zaplanowane od 15 maja 2017 r.

Kryteria rekrutacji                                        
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, pod uwagę brane będą kryteria dodatkowe, określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr 392/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorlice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

II. Rekrutacja do klas pierwszych Szkół Podstawowych Miasta Gorlice

Dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych. Zgłoszenia dzieci do klas pierwszych obwodowych szkół podstawowych trwały od 1 do 31 marca 2017 r.

Dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły                
Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła po zakończeniu zgłoszeń uczniów zamieszkałych w obwodzie nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

Wnioski uczniów spoza obwodu przyjmowane będą od 5 do 14 kwietnia 2017 r. oraz od 15 do 19 maja 2017 r. w przypadku przeprowadzenia postępowania uzupełniającego.

Szczegółowe terminy rekrutacji uczniów do klas pierwszych określa Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice.

Wzory wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dostępne są w danej szkole w formie papierowej .

Kryteria rekrutacji dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr 393/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół.