I Sesja Rady Miasta Gorlice

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu  I z dnia 4 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miasta Gorlice w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Burmistrza Miasta Gorlice wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2, art. 23a oraz 29a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu I

postanawia, co następuje:

§1. Zwołać I sesję Rady Miasta Gorlice na dzień 22 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w sali obrad im. W. Biechońskiego w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, Rynek 2, II piętro w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz przez Burmistrza Miasta Gorlice wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
§ 2. Ustalić porządek obrad I sesji Rady Miasta Gorlice stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.
§ 3. Niniejsze postanowienie stanowi zaproszenie na I sesję rady.
§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Porządek obrad I sesji Rady Miasta Gorlice:
1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji
2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorlicach i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego oraz zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta Gorlice
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Gorlice
5. Wybór Przewodniczącego Rady
6. Ewentualne rozszerzenie porządku obrad
7. Zakończenie obrad