XXXVII Sesja Rady Miasta Gorlice

W czwartek 22 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 rozpocznie się XXXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Gorlice. Sesja odbędzie się w sali obrad im. Wojciecha Biechońskiego, II piętro (sala nr 206).

W zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Krzysztofa Wrońskiego porządku obrad znalazły się następujące punkty:
1. Otwarcie sesji i odczytanie porządku obrad.
2. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta.
3. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny od 16.05.2017 r. do 15.06.2017 r.
4. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXXVI sesji Rady Miasta.   
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  • w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2016 rok,
  • w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2016 rok,
  • w sprawie zmiany Uchwały 390/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023,
  • w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Miasta Gorlice,
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice,
  • w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Gorlice dotacji z przeznaczeniem na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do porozumienia w sprawie finansowania inwestycji z zakresu zarządzania drogami,
  • w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.

6. Interpelacje i wnioski Radnych.
7. Zapytania Radnych oraz odpowiedzi na nie, sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.